close icon
Vítejte v destinaci Copykrea

Zjistili jsme, že procházíte z jiného místa na místo, které odpovídá tomuto webu. Nemáme web pro zemi, ze které nás navštěvujete, ale máme celosvětový web. Potvrďte prosím, který web chcete navštívit.


Podmínky a Pravidla

Podívejte se na naše podmínky

Využití nebo sjednání služeb na Copykrea znamená přečtení a přijetí následujících všeobecných podmínek:

Přijetí a dostupnost všeobecných podmínek

Tyto všeobecné podmínky upravují veškeré právní vztahy, které vyplývají z kontraktačních procesů prováděných mezi uživateli nebo klienty webových stránek umístěných na url adrese copykrea.cz, která je majetkem společnosti eCommProjects Internet S.L..

Přijetím těchto všeobecných podmínek klient prohlašuje, že má potřebnou právní způsobilost k uzavírání smluv v zemi, jejímž je občanem, přičemž tento věk je v Španelsko. 18 let. Pokud by klient byl právnickou osobou, fyzická osoba jednající jeho jménem prohlašuje, že na svou výhradní odpovědnost disponuje odpovídajícími plnými mocemi k zastupování.

Klient výslovně souhlasí s Všeobecnými podmínkami od okamžiku, kdy využije nebo uzavře smlouvu o poskytování služby, a je jimi vázán. Tento dokument si klienti mohou kdykoli vytisknout a uložit.

V případě, že má uživatel nebo klient jakýkoli druh pochybností ohledně těchto Všeobecných podmínek, eCommProjects Internet S.L. dává k dispozici telefonní číslo +34 987 80 85 73 a e-mailovou adresu [email protected], na které nás může kontaktovat.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že bude tyto webové stránky používat přiměřeně a nebude využívat žádnou ze služeb nabízených obchodníkem mimo jiné k následujícím účelům:

Použitelné normy

Na smlouvy uzavřené prostřednictvím těchto webových stránek se vztahuje směrnice 2011/83/EU, pozměňující směrnice (EU) 2019/2161 a směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, jakož i ostatní vnitrostátní předpisy odpovídající obecným smluvním podmínkám, obraně spotřebitelů a uživatelů a elektronickému obchodu. Stejně tak se uplatní nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a další předpisy vztahující se k dané problematice. Rovněž nařízení ve vztahu k platebním službám a dalším použitelným finančním záležitostem, jakož i nařízení týkající se práv duševního vlastnictví.

Změna všeobecných podmínek

eCommProjects Internet S.L. může tyto Všeobecné podmínky bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšení služeb nabízených prostřednictvím webu, přičemž tato změna v žádném případě nemůže mít zpětně vliv na již uzavřené smlouvy.

Zveřejněním Všeobecných podmínek zobrazených na internetových stránkách copykrea.cz se uvedené změny považují za oznámené zákazníkům nebo uživatelům.

Popis služeb

Charakteristika služeb, které Copykrea nabízí a prodává prostřednictvím webu nebo telefonicky, je podrobně popsána v konfigurátoru, kde je každá z nich uvedena. Stejně tak v případě, že při sjednávání některé z těchto služeb existují nějaké specifické podmínky, budou tyto specifikovány a podrobně popsány v části, která se vztahuje ke konkrétní službě.

Elektronické zadávací řízení

Pro zadání zakázky v Copykrea bude nutné provést následující kroky:

Upozorňujeme, že pokud platíte debetní nebo kreditní kartou, bude platba provedena ihned po dokončení nákupního procesu.

Cena

Všechny ceny uvedené v copykrea.cz zahrnují DPH platnou v době nákupu.

V některých posuzovaných případech může přesná cena, která bude zákazníkovi účtována, znamenat úhradu přepravních nákladů, které jsou uvedeny na stránce s přepravními podmínkami (viz zde). Stejně tak při prohlížení košíku po přidání dokladu a výběru vlastností objednávky může mít zákazník k dispozici všechny relevantní informace týkající se nákladů na dopravu. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u nákladů na dopravu v příslušné sekci webových stránek a cenou uvedenou v okamžiku dokončení objednávky v košíku má vždy přednost cena uvedená na konci objednávky (v košíku).

Doprava

V Copykrea lze provést pouze výtisky, které můžeme v našem výrobním středisku předpokládat, a proto je dodáme v přiměřené lhůtě.

Ohledně formulářů, podmínek a nákladů na dopravu se řídíme tím, co je zohledněno v příslušné sekci našich webových stránek (viz zde).

Z naší společnosti uděláme vše pro to, aby přepravní společnosti dodržovaly stanovené termíny. Nicméně v případě, že z důvodů nezávislých na eCommProjects Internet S.L. nebudou tyto dodrženy, v žádném případě neneseme odpovědnost za zpoždění, a proto náklady na dopravu nebudou refundovány.

Objednávka se považuje za doručenou okamžikem podepsání dodacího listu v systémech kurýrní společnosti.

Neručíme za případné dodatečné náklady vyplývající z celních předpisů.

Záruka a vrácení zboží

U společnosti Copykrea můžete požadovat výměnu nebo vrácení peněz za svou objednávku do 30 kalendářních dnů od obdržení objednávky.

Po zahájení výroby v naší dílně nebudete moci objednávku zrušit ani upravit.

Další informace o našich záručních podmínkách a pravidlech pro vracení zboží naleznete zde

Využití služby a povinnosti

eCommProjects Internet S.L. nezaručuje trvalou dostupnost nabízených služeb a zbavuje se jakékoli odpovědnosti za případné škody a/nebo ztráty, které by mohly být způsobeny například, nikoli však výlučně, chybami nebo opomenutím v obsahu, nedostatečnou dostupností, přenosem virů nebo jakýchkoli jiných technologicky škodlivých nebo poškozujících programů či materiálů, které mohou ovlivnit vaše počítačové vybavení v důsledku používání této webové stránky. Přijme však veškerá opatření, která bude považovat za vhodná, aby se takovým situacím pokud možno vyhnul.

Také eCommProjects Internet S.L. nenese odpovědnost za zpoždění nebo porušení přijatých závazků, pokud k němu dojde v důsledku vyšší moci, jako je stávka, nepokoje, teroristický útok, válka, epidemie, požár, výbuch, bouře, záplavy, zemětřesení nebo jiná přírodní katastrofa atd.

eCommProjects Internet S.L. neodpovídá za jednání nebo obsah objednávek svých uživatelů nebo třetích stran, které mohou porušovat práva duševního a průmyslového vlastnictví, obchodní tajemství, právo na čest, soukromí a sebeobraz, jednání, která zahrnují nekalou soutěž a/nebo nezákonnou reklamu, jakož i porušení ostatních platných předpisů v jakékoli oblasti. Stejně tak společnost eCommProjects Internet nenese za žádných okolností odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nezákonného nebo nesprávného používání těchto webových stránek.

eCommProjects Internet S.L. Můžete odmítnout tisknout nebo reprodukovat obsah, který podle vašeho názoru porušuje nebo může porušovat základní práva a veřejné svobody, proti právům duševního vlastnictví, ať už má nebo může mít kriminální, xenofobní, teroristickou nebo diskriminační povahu na základě rasy, pohlaví , náboženství nebo přesvědčení, který má pornografickou povahu, propaguje násilí, ohrožuje mládež nebo děti, veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo který z jakéhokoli jiného důvodu není vhodný k reprodukci.

Uživatel prohlašuje, že je zodpovědný za dokumenty, které si objedná k tisku, a prohlašuje, že má právo na reprodukci, kopírování a/nebo distribuci při plném respektování vlastnických práv duševních a průmyslových práv třetích osob, přičemž společnost eCommProjects Internet S.L. zbavuje jakékoli odpovědnosti za porušení uvedených práv.

eCommProjects Internet S.L. se zavazuje zachovávat mlčenlivost, nezveřejňovat a neprodávat soubory/dokumenty poskytnuté klientovi k realizaci zakázky. Soubory budou zničeny do 90 dnů ode dne, kdy si klient nebo uživatel práci vyžádal.

Právo na vyloučení

Copykrea si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odepřít nebo zrušit přístup na portál uživatelům nebo klientům, kteří nedodržují všeobecné podmínky uvedené v této části.

Neplatnost a neúčinnost doložek

Pokud by některá z doložek obsažených v těchto Všeobecných podmínkách byla prohlášena zcela nebo zčásti za neplatnou nebo neúčinnou, bude mít tato neplatnost nebo neúčinnost vliv pouze na uvedené ustanovení nebo jeho část, která je neplatná nebo neúčinná, přičemž ve všech ostatních částech zůstanou Všeobecné podmínky zachovány, přičemž se má za to, že takové ustanovení nebo jeho část, které se to týká, nebylo učiněno.

Použitelné předpisy, řešení rozporů a příslušnost

Na tuto smlouvu se budou vztahovat předpisy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, pro které eCommProjects Internet S.L. zpřístupňuje uživatelům webových stránek online řešení sporů prostřednictvím následujícího odkazu: (klikněte na zde).

Předkládání stížnostních listů

Pro zákazníky máme k dispozici reklamační listy, které si lze vyžádat fyzicky v sídle společnosti a předložit je přímo v sídle společnosti nebo online prostřednictvím následujícího odkazu: (klikněte na zde).