close icon
Vítejte v destinaci Copykrea

Zjistili jsme, že procházíte z jiného místa na místo, které odpovídá tomuto webu. Nemáme web pro zemi, ze které nás navštěvujete, ale máme celosvětový web. Potvrďte prosím, který web chcete navštívit.


Právní upozornění

Všechny naše právní podmínky najdete zde.

Všeobecné informace k plnění povinností stanovených zákonem 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu.

Název společnosti: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adresa: C/Azorín 140, 24010 León, León, Španelsko
Email: [email protected]
Telefon: +34 987 80 85 73
Registrační údaje: Zápis v obchodním rejstříku města León, svazek 1324, strana 180, číslo strany LE-25015, 1. záznam.

eCommProjects Internet S.L. nenese odpovědnost za nesprávné, nevhodné, nesprávné nebo nezákonné použití informací uvedených na internetových stránkách Copykrea třetími osobami.

Také internetové stránky Copykrea mohou obsahovat odkazy na jiné stránky třetích stran, které eCommProjects Internet S.L. a Copykrea nemohou kontrolovat a za jejichž obsah, který se na uvedených stránkách může objevit, nenesou odpovědnost. Existence těchto odkazů neznamená žádný typ asociace, fúze nebo účasti s připojenými subjekty.

eCommProjects Internet S.L. nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah nebo informace zveřejněné třetími stranami na našich webových stránkách copykrea.cz. V souladu s platnými právními předpisy se však eCommProjects Internet S.L. dává k dispozici právně příslušným orgánům a spolupracuje při přerušení nebo případném stažení obsahu, který by mohl být v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními právními předpisy, porušovat práva třetích osob nebo být v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem. Stejně tak v případě, že se některý z uživatelů domnívá, že se na webových stránkách nachází obsah, který podléhá meritorní kvalifikaci, prosíme, aby nás o tom neprodleně informoval prostřednictvím výše uvedených kontaktních metod.

Vlastníkem veškerého obsahu webových stránek je společnost eCommProjects Internet S.L., případně má od vlastníka licenci nebo oprávnění. Neoprávněná reprodukce, distribuce, komercializace nebo transformace jakéhokoli obsahu webových stránek představuje porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví a může být důvodem k jakýmkoli soudním nebo mimosoudním krokům, které mohou odpovídat držitelům práv na jejich obranu.

Pro přístup k některým službám a/nebo produktům nabízeným prostřednictvím webových stránek musíte poskytnout některé osobní údaje. Informujeme vás, že eCommProjects Internet S.L. dodržuje aktuálně platné předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Veškeré informace v tomto ohledu můžete získat na stránce "Zásady ochrany osobních údajů" na našich webových stránkách (viz Zásady ochrany osobních údajů zde ).

O všech typech smluv s Copykrea vás informujeme na stránce "Všeobecné podmínky" na našich webových stránkách (viz Všeobecné podmínky zde).

Intelektuální a průmyslové vlastnictví

Všechen obsah na webových stránkách je majetkem eCommProjects Internet S.L. nebo je mu postoupen třetí stranou; V každém případě jsou chráněny předpisy o duševním a průmyslovém vlastnictví.

Rozmnožování, přenos, překlad, distribuce, adaptace, zpřístupnění nebo jakékoli jiné využití a/nebo úpravy, úplné nebo částečné, jsou bez předchozího výslovného a písemného souhlasu eCommProjects Internet S.L. zakázány u jakéhokoli obsahu obsaženého na webových stránkách, a to jak u toho, který je ve vlastnictví eCommProjects Internet S.L., tak u toho, který mu byl postoupen třetí stranou. Používání této webové stránky neuděluje práva k žádnému z obrázků, textů, dokumentů, fotografií, kreseb, grafických znázornění atd. produktů, které jsou na ní uváděny na trh, ani ke značkám, obchodním názvům, logům či jiným rozlišovacím znakům, které jsou na ní použity.

V žádném případě nenese eCommProjects Internet S.L. odpovědnost za nesprávné nebo nevhodné použití existujícího obsahu na těchto webových stránkách třetí stranou nebo za důsledky, které mohou z takového použití vyplynout.

Společnost neuděluje žádnou licenci ani oprávnění k používání svých práv duševního a průmyslového vlastnictví ani žádného jiného majetku nebo práva souvisejícího s webovými stránkami, službami nebo jejich obsahem.

Zásady kvality

eCommProjects Internet S.L. je společnost zaměřená na poskytování pokročilých služeb v různých průmyslových odvětvích na národní i mezinárodní úrovni:

- "Internetový obchod a velkoobchodní a maloobchodní prodej příslušenství a spotřebního materiálu pro: počítače, školní a kancelářské potřeby a erotické a související produkty. Kopírovací služby online."

Jako nástroj uplatňování své politiky kvality přijímá systém řízení v souladu se strategickou politikou společnosti podle referenční normy UNE-EN ISO 9001:2015. Stejně tak zavádí pravidelnou kontrolu systému řízení prostřednictvím auditů kvality podle referenční normy, aby nakonec získala oficiální uznání akreditovaným certifikačním subjektem.

Jako pokračování trajektorie eCommProjects Internet S.L. a jako reakci na očekávání svých zákazníků a dalších zainteresovaných stran prosazuje vedení společnosti kvalitu přítomnou ve všech svých činnostech předstíráním:

V tomto smyslu stanovuje vedení společnosti eCommProjects Internet S.L. následující pokyny a závazky:

Vedení eCommProjects Internet S.L. zajistí řádné zavedení, plnění a neustálé zlepšování účinnosti a schopnosti systému řízení dosahovat očekávaných výsledků ve všech oblastech a činnostech organizace, přičemž poskytne potřebné zdroje.

Specifické cíle kvality jsou součástí obecných cílů eCommProjects Internet S.L., které jsou každoročně definovány a jsou podrobně rozpracovány v konkrétních plánech nebo programech pro jejich dosažení s vymezením odpovědných osob, termínů plnění a prostředků nezbytných k jejich dosažení.

Zavedení této politiky je odpovědností všech členů společnosti, počínaje vedením. Aby byla pochopena, uplatňována a aktualizována, zavazuje se vedení k jejímu zveřejnění, aby všichni lidé v organizaci nebo s ní spříznění, a to na jakékoli úrovni, měli potřebné informace a školení, které jim umožní vykonávat jejich činnosti v souladu s tím, co je stanoveno v systému řízení.

Adresa eCommProjects Internet S.L. k dubnu 2024.

Licence na autorská práva

eCommProjects Internet S.L. má od Španělského střediska pro reprografická práva (CEDRO) štítek kvality "Licencovaná kopie", který potvrzuje, že dokumentace vytištěná v Copykrea byla legálně reprodukována.

Tato licence umožňuje tisk, fotokopírování a skenování děl chráněných autorským právem, jako jsou knihy, příručky nebo články z novin a časopisů.